STRESSTEST KLIMAATADAPTATIE

Opdrachtgever: gemeente Aa en Hunze

Jaar: 2019-2020

Functie: beleidsadviseur

Stresstest klimaatadaptatie

Iedere gemeente moest uiterlijk in 2020 een stresstest klimaatadaptatie uitvoeren. Zo ook de gemeente Aa en Hunze. Als interim-beleidsmedewerker water en riolering mocht ik deze stresstest opstellen. Met een projectgroep met het waterschap, de provincie en diverse maatschappelijke organisaties zijn de knelpunten in beeld gebracht. Daarbij werd gebruik gemaakt van een GIS-viewer met diverse kaartlagen.

De stresstest gaf een duidelijk beeld van de knelpunten. Zoals vooraf verwacht is hittestress in deze groene, landelijke gemeente zonder stedelijk gebied nauwelijks een probleem, al zijn er enkele centrumgebieden waar verbetering mogelijk is. Ook was vooraf al verwacht dat wateroverlast bij hevige regen wel een knelpunt zou zijn. Door middel van een hydraulische analyse zijn de knelpunten in beeld gebracht voor verschillende maatgevende buien. De knelpunten die uit deze analyse naar voren kwamen zijn vervolgens getoetst aan ervaringen in de praktijk. Een eye-opener voor velen was echter dat niet wateroverlast maar juist verdroging het grootste knelpunt bleek te zijn. Door de hoge ligging, de zandgrond en het feit dat het riviertje Drentse Aa geen externe wateraanvoer heeft maar afhankelijk is kwel- en regenwater is Aa en Hunze erg gevoelig voor verdroging. Dit vormt met name een bedreiging voor de bijzondere natuur in deze gemeente, die voor een groot deel gelegen is in het nationaal park Drentsche Aa. Door de bedreiging voor de natuur vormt verdroging indirect ook een bedreiging voor de toeristische sector die in deze regio gefundeerd is op de mooie natuur en een belangrijke economische factor is.

De vervolgstappen – de risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsprogramma – worden in 2021 door de gemeente Aa en Hunze uitgevoerd in samenwerking met buurgemeenten, provincie en waterschap.